Genç Mufattishlar

حکایت دنیا

دنیا را بغل گرفتیم گفتند: امن است هیچ کاری با ما ندارد خوابمان برد بیدار شدیم ............ دیدیم آبستن تمام درد هایش شده ایم.