Genç Mufattishlar

فکر کن..........................................................

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است.

نه به خاطر مردمان شرور...

بلکه به خاطر کسانی که شرارت‌ها را می بینند

ولی کاری در مقابل آن انجام نمی دهند.